නිෂ්පාදන

  • HoneyGuard Tetracyclines Rapid Test Kit

    HoneyGuard Tetracyclines Rapid Test Kit

    ටෙට්‍රාසයික්ලයින් අපද්‍රව්‍ය මිනිස් සෞඛ්‍යයට විෂ සහිත උග්‍ර හා නිදන්ගත බලපෑම් ඇති කරන අතර මී පැණිවල කාර්යක්ෂමතාව සහ ගුණාත්මකභාවය අඩු කරයි.අපි මී පැණිවල සර්ව-ස්වාභාවික, සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ පිරිසිදු සහ හරිත ප්‍රතිරූපය ආරක්ෂා කිරීමට විශේෂඥයෝ වෙමු.

    බළලා.KB01009K-50T