önüm

MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

Gysga düşündiriş:

Bu toplum antikor-antigeniň we immunohromatografiýanyň aýratyn reaksiýasyna esaslanýar.Mysaldaky β-laktamlar we tetrasiklin antibiotikleri synag zolagynyň membranasynda örtülen antigen bilen antikor üçin bäsleşýär.Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.Synag zolagyny şol bir wagtyň özünde ýüze çykarmak üçin kolloid altyn analizatory bilen deňeşdirip bolýar we synag synag maglumatlaryny alyp bolýar.Maglumatlaryň derňewinden soň iň soňky synag netijesi alynar.

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Süýtdäki AR-lar soňky ýyllarda esasy aladalaryň biri boldy.KwinbonMilkGuardsynaglar arzan, çalt we ýerine ýetirmek aňsat.

  MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

  Pişik.KB02127Y-96T

  Takmynan
  Bu toplum çig süýtde, pasterizasiýa edilen süýtde we UHT süýt nusgalarynda β-laktamlary we tetrasiklinleri çalt hil taýdan derňemek üçin ulanylýar.Beta-laktam we Tetrasiklin antibiotikleri süýt mallarynda bakterial ýokançlyklary bejermek, şeýle hem ösüşi ýokarlandyrmak we köpçülikleýin profilaktiki bejermek üçin ulanylýan antibiotiklerdir.

  Antöne antibiotikleri bejeriş däl maksatlar üçin ulanmak, iýmit ulgamymyza aralaşan we adam saglygyna uly howp döredýän antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň ösmegine sebäp boldy.

  Bu toplum antikor antigeniniň we immunohromatografiýanyň aýratyn reaksiýasyna esaslanýar.β nusgadaky laktamlar we tetrasiklin antibiotikleri synag zolagynyň membranasynda örtülen antigen bilen antikor üçin bäsleşýär.Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.

  Netijeler
  Zolakda 3 setir bar, Dolandyryş çyzygy, Beta-laktams Lineand Tetrasilcines Line, gysgaça “C”, “B” we “T” hökmünde ulanylýar.

  C, T we B setirleriň arasynda reňk çuňlugyny deňeşdirmek

  Netijeler

  Netijeleriň derňewi

  T / B setir C.

  Ativearamaz

  Synag nusgasyndaky β-laktamlar we tetrasiklin galyndylary LOD-dan pesdir

  T / B setir C C setir ýa-da T / B çyzyk reňk ýok

  Oňyn

  Synag nusgasyndaky β-laktamlar we tetrasiklin galyndylary LOD-dan has ýokary

   

  MilkGuard 2 BT Combo synag toplumyndaILVO dogry synag toplumy
  ILVO tassyklamasynyň netijeleri, MilkGuard β-Laktams we Tetrasiklinler 2 In 1 Combo Test Kit, çig sygyrlaryň süýdüni β-laktamyň (penisillinler we sefalosporinler) we MRL-iň aşagyndaky tetrasiklin antibiotikleriniň galyndylary üçin barlamak üçin ygtybarly we ygtybarly synagdygyny görkezýär.MRL-de diňe desfuroylceftiofur we sefalexin tapylmady.
  Synag, β-laktamlaryň we tetrasiklinleriň galyndylarynyň barlygynda UHT ýa-da sterilizasiýa edilen süýdüň ekrany üçin hem ulanylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň