önüm

 • CAP-nyň Elisa synag toplumy

  CAP-nyň Elisa synag toplumy

  Kwinbon bu toplum, suw önümlerinde balyk karides we ş.m. CAP galyndysyny mukdar we hil taýdan seljermekde ulanylyp bilner.

  “Göni bäsdeşlikli” ferment immunoassaýynyň p prinsipine esaslanýan hloramfenikoly kesgitlemek üçin döredildi.Mikrotiter guýulary antigen bilen birleşdirilen.Mysaldaky hloramfenikol, çäklendirilen mukdarda antikor bilen baglanyşdyrmak üçin örtük antigen bilen bäsleşýär.TMB kiçi gatlagy ulanmaga taýyn goşulandan soň signal ELISA okyjyda ölçelýär.Siňdiriş, nusgadaky hloramfenikolyň konsentrasiýasyna ters proporsionaldyr.

 • Tilosiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Tilosiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Tylosin, esasan antibakterial we mikoplazma hökmünde ulanylýan makrolid antibiotikdir.Gaty MRL döredilmedi, sebäbi bu derman käbir toparlarda çynlakaý täsir edip biler.

  Bu toplum, ELISA tehnologiýasyna esaslanýan täze önüm, umumy gural derňewi bilen deňeşdirilende çalt, aňsat, takyk we duýgur we bir amalda bary-ýogy 1,5 sagat wagt gerek, bu iş ýalňyşlygyny we iş güýjüni ep-esli azaldyp biler.

 • Flumekiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Flumekiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Flumequin, giň spektri, ýokary netijeliligi, pes zäherliligi we dokumalaryň aralaşmagy üçin kliniki weterinariýa we suw önümlerinde örän möhüm ýokançlyga garşy ulanylýan kwinolon antibakterial agzasydyr.Şeýle hem kesel bejergisi, öňüni almak we ösüşi ösdürmek üçin ulanylýar.Neşe garşylygyna we potensial kanserogenlige sebäp bolup biljekdigi sebäpli, haýwan dokumasynyň içinde theB, Japanaponiýada bellenildi (ýokary çäk theB-de 100ppb).

  Häzirki wagtda spektroflorometr, ELISA we HPLC flýukiniň galyndysyny kesgitlemegiň esasy usullarydyr we ELISA ýokary duýgurlyk we aňsat işlemek üçin adaty usuldyr.

 • Elisa AOZ synag toplumy

  Elisa AOZ synag toplumy

  Bu toplum haýwan dokumalarynda (towuk, mal, doňuz we ş.m.), süýt, bal we ýumurtgalarda AOZ galyndysynyň mukdar we hil derňewinde ulanylyp bilner.
  Nitrofuran dermanlarynyň galyndysynyň derňewi, Furazolidon metabolitini (AOZ), Furaltadon metabolitini (AMOZ), Nitrofurantoin metabolitini (AHD) we Nitrofurazon metabolitini (SEM) öz içine alýan nitrofuran ene dermanlarynyň dokuma bagly metabolitlerini kesgitlemäge esaslanmalydyr.
  Hromatografiki usullar bilen deňeşdirilende, toplumymyz duýgurlyk, kesgitleme çäkleri, tehniki enjamlar we wagt talaplary babatynda ep-esli artykmaçlyklary görkezýär.

 • Ochratoksin A-nyň Elisa synag toplumy

  Ochratoksin A-nyň Elisa synag toplumy

  Bu toplum iýmitdäki ochratoksin A-nyň mukdar we hil derňewinde ulanylyp bilner.ELISA tehnologiýasy esasynda neşe galyndylaryny kesgitlemek üçin täze önüm, her amalda bary-ýogy 30 minut çykdajy edýär we iş ýalňyşlyklaryny we iş güýjüni ep-esli azaldyp biler.Bu toplum gytaklaýyn bäsdeşlik ELISA tehnologiýasyna esaslanýar.Mikrotiter guýulary antigen bilen birleşdirilen.“Ochratoxin A” nusgada mikrotiter plastinkasynda örtülen antigen bilen bäsleşýär.Ferment konýugaty goşulandan soň, reňk görkezmek üçin TMB substraty ulanylýar.Nusganyň siňdirilmegi o hratoksin bilen otrisatel baglanyşyklydyr, içindäki egri galyndy, eriş faktorlary bilen köpeldilen Standard egrilik bilen deňeşdirilende, nusgadaky mukdar hasaplanyp bilner.

 • Aflatoksin B1-iň Elisa synag toplumy

  Aflatoksin B1-iň Elisa synag toplumy

  Aflatoksin B1 däneli, mekgejöwen we nohut we ş.m. hapalaýan zäherli himiki maddadyr, haýwan iýmitinde, iýmitde we beýleki nusgalarda aflatoksin B1 üçin gaty galyndy çäkleri kesgitlenildi.Bu önüm adaty gural derňewi bilen deňeşdirilende çalt, takyk we duýgur gytaklaýyn bäsdeşlik ELISA esaslanýar.Bir amalda bary-ýogy 45min gerek, bu operasiýa ýalňyşlygyny we iş güýjüni ep-esli azaldyp biler.

   

 • Elisa AMOZ synag toplumy

  Elisa AMOZ synag toplumy

  Bu toplum, suw önümlerinde (balyk we karides) we ş.m. AMOZ galyndysyny mukdar we hil taýdan seljermekde ulanylyp bilner, ferment immunoassaýlary, hromatografiki usullar bilen deňeşdirilende, duýgurlyk, kesgitleme çäkleri, tehniki enjamlar we wagt talaplary babatynda ep-esli artykmaçlyklary görkezýär.
  Bu toplum, AMOZ-ny gytaklaýyn bäsdeş ferment immunoassaý prinsipine esaslanyp kesgitlemek üçin döredildi.Mikrotiter guýulary BSA bilen baglanyşykly tutmak bilen örtülendir
  antigen.AMOZ nusgada goşulan antikor üçin mikrotiter plastinkasynda örtülen antigen bilen bäsleşýär.Ferment konýugaty goşulandan soň, hromogen substrat ulanylýar we signal spektrofotometr bilen ölçelýär.Siňdiriş, nusgadaky AM OZ konsentrasiýasyna ters proporsionaldyr.