önüm

 • Floroquinolones üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Floroquinolones üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Ftorokinolonlaryň giňden ulanylmagy bilen bakteriýalara garşylyk we oňaýsyz täsirler hem birin-birin ýüze çykdy.Temafloksasin ýaly täze satylan florokinolonlar, allergiýa, gan akma we böwrek ýetmezçiligi ýaly ýaramaz täsirler sebäpli 1992-nji ýylda Angliýada işe girizilenden 15 hepde soň bes edildi.Şonuň üçin ýagyň erginligi näçe ýokary bolsa we ýarym ömri uzak bolsa, şonça-da gowy, farmakokinetika we kliniki artykmaçlyklar we kemçilikler hemmetaraplaýyn göz öňünde tutulmalydyr.

 • Spiramycin üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Spiramycin üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Streptomisiniň umumy bir täsiri ototoksiklikdir, sebäbi streptomisin gulakda ýygnanýar we westibulýar we kokleer nerwlerine zeper ýetirýär.Streptomisin eşidişiň hemişelik ýitmegine sebäp bolup biler.Streptomisin böwreklerde ýygnanar we aç-açan nefrotoksiklik bilen böwreklere zeper ýeter.Streptomisiniň käbir hassalarda allergiki täsiri bolup biler.

 • “MilkGuard” geçiniň süýdüne zyna etmek synag toplumy

  “MilkGuard” geçiniň süýdüne zyna etmek synag toplumy

  Oýlap tapyş, azyk howpsuzlygyny kesgitlemegiň tehniki ugruna degişlidir we esasanam geçiniň süýdüniň süýdündäki süýt komponentlerini hil taýdan kesgitlemek usulyna degişlidir.
  Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.

 • MilkGuard Aflatoxin M1 synag toplumy

  MilkGuard Aflatoxin M1 synag toplumy

  Mysaldaky Aflatoksin M1, synag zolagynyň membranasynda örtülen BSA baglanyşdyrylan antigen bilen antikor üçin bäsleşýär.Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.

   

   

 • MilkGuard Melamin çalt synag toplumy

  MilkGuard Melamin çalt synag toplumy

  Melamin, ýelim, kagyz önümleri, dokma önümleri, aşhana gap-gaçlary we ş.m. öndürmek üçin melamin rezinlerini öndürmek üçin çig mal bolup durýar, ýöne käbir adamlar belok düzümini barlanda azot derejesini ýokarlandyrmak üçin süýt önümlerine melamin goşýarlar.

 • Pendimethalin galyndy synag toplumy

  Pendimethalin galyndy synag toplumy

  Pendimethalin täsiri, düwnük keseliniň iň öldüriji görnüşlerinden biri bolan aşgazan asty mäziniň döremek howpuny ep-esli ýokarlandyrýandygy görkezildi.Halkara düwnük Journalurnalynda çap edilen gözleg, gerbisidiň ömrüniň birinji ýarymynda ýüz tutýanlaryň arasynda üç esse ýokarlanandygyny ýüze çykardy.Pendimethalin galyndy synag toplumy pişigi.KB05802K-20T Bu toplum temmäki ýapragyndaky pendimethalin galyndysyny çalt hil taýdan derňemek üçin ulanylýar.Täze temmäki ýapragy: karbendazim: 5mg / kg (p ...
 • MilkGuard 3 BTS Combo synag toplumynda

  MilkGuard 3 BTS Combo synag toplumynda

  Süýtdäki AR-lar soňky ýyllarda esasy aladalaryň biri boldy.Kwinbon MilkGuard synaglary arzan, çalt we ýerine ýetirmek aňsat.Pişik.KB02129Y-96T Bu toplum, çig süýt nusgasyndaky β-laktamlary, sulfanamidleri we tetrasiklinleri çalt hil taýdan derňemek üçin ulanylýar.Beta-laktam we Tetrasiklin antibiotikleri süýt mallarynda bakterial ýokançlyklary bejermek, şeýle hem ösüşi ýokarlandyrmak we köpçülikleýin profilaktiki bejermek üçin ulanylýan antibiotiklerdir.Emma antibiotikleri ulanmak ...
 • MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

  MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

  Bu toplum antikor-antigeniň we immunohromatografiýanyň aýratyn reaksiýasyna esaslanýar.Mysaldaky β-laktamlar we tetrasiklin antibiotikleri synag zolagynyň membranasynda örtülen antigen bilen antikor üçin bäsleşýär.Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.Synag zolagyny şol bir wagtyň özünde ýüze çykarmak üçin kolloid altyn analizatory bilen deňeşdirip bolýar we synag synag maglumatlaryny alyp bolýar.Maglumatlaryň derňewinden soň iň soňky synag netijesi alynar.

   

 • Izoprokarbyň galyndysyny kesgitlemek synag kartasy

  Izoprokarbyň galyndysyny kesgitlemek synag kartasy

  Isoprocarb üçin pestisid aýratynlyklary, şol sanda tassyklamalar, daşky gurşawyň ykbaly, eko-zäherlilik we adam saglygy meseleleri.

 • “HoneyGuard Tetracyclines” synag toplumy

  “HoneyGuard Tetracyclines” synag toplumy

  Tetrasiklin galyndylary adam saglygyna zäherli ýiti we dowamly täsir edýär, şeýle hem balyň netijeliligini we hilini peseldýär.Balyň ähli tebigy, peýdaly we arassa we ýaşyl keşbini goramakda ýöriteleşdik.