önüm

 • Izoprokarbyň galyndysyny kesgitlemek synag kartasy

  Izoprokarbyň galyndysyny kesgitlemek synag kartasy

  Isoprocarb üçin pestisid aýratynlyklary, şol sanda tassyklamalar, daşky gurşawyň ykbaly, eko-zäherlilik we adam saglygy meseleleri.

  Pişik.KB11301K-10T

 • Floroquinolones üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Floroquinolones üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Ftorokinolonlaryň giňden ulanylmagy bilen bakteriýalara garşylyk we oňaýsyz täsirler hem birin-birin ýüze çykdy.Temafloksasin ýaly täze satylan florokinolonlar, allergiýa, gan akma we böwrek ýetmezçiligi ýaly ýaramaz täsirler sebäpli 1992-nji ýylda Angliýada işe girizilenden 15 hepde soň bes edildi.Şonuň üçin ýagyň erginligi näçe ýokary bolsa we ýarym ömri uzak bolsa, şonça-da gowy, farmakokinetika we kliniki artykmaçlyklar we kemçilikler hemmetaraplaýyn göz öňünde tutulmalydyr.

 • Spiramycin üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Spiramycin üçin MilkGuard çalt synag toplumy

  Streptomisiniň umumy bir täsiri ototoksiklikdir, sebäbi streptomisin gulakda ýygnanýar we westibulýar we kokleer nerwlerine zeper ýetirýär.Streptomisin eşidişiň hemişelik ýitmegine sebäp bolup biler.Streptomisin böwreklerde ýygnanar we aç-açan nefrotoksiklik bilen böwreklere zeper ýeter.Streptomisiniň käbir hassalarda allergiki täsiri bolup biler.

 • CAP-nyň Elisa synag toplumy

  CAP-nyň Elisa synag toplumy

  Kwinbon bu toplum, suw önümlerinde balyk karides we ş.m. CAP galyndysyny mukdar we hil taýdan seljermekde ulanylyp bilner.

  “Göni bäsdeşlikli” ferment immunoassaýynyň p prinsipine esaslanýan hloramfenikoly kesgitlemek üçin döredildi.Mikrotiter guýulary antigen bilen birleşdirilen.Mysaldaky hloramfenikol, çäklendirilen mukdarda antikor bilen baglanyşdyrmak üçin örtük antigen bilen bäsleşýär.TMB kiçi gatlagy ulanmaga taýyn goşulandan soň signal ELISA okyjyda ölçelýär.Siňdiriş, nusgadaky hloramfenikolyň konsentrasiýasyna ters proporsionaldyr.

 • MilkGuard Beta-Lactams & Tetracyclines Combo Test Strip-KB02114D

  MilkGuard Beta-Lactams & Tetracyclines Combo Test Strip-KB02114D

  Kitap 14 beta-laktamy we 4 tetrasiklini synap biler.otagyň temperaturasy we netijäni okamak aňsat.

 • “MilkGuard” geçiniň süýdüne zyna etmek synag toplumy

  “MilkGuard” geçiniň süýdüne zyna etmek synag toplumy

  Oýlap tapyş, azyk howpsuzlygyny kesgitlemegiň tehniki ugruna degişlidir we esasanam geçiniň süýdüniň süýdündäki süýt komponentlerini hil taýdan kesgitlemek usulyna degişlidir.
  Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.

 • AOZ-yň ELisa synag toplumy

  AOZ-yň ELisa synag toplumy

  Nitrofurans sintetiki giň spektrli antibiotikler bolup, ajaýyp antibakterial we farmakokinetiki aýratynlyklary üçin haýwan önümçiliginde ýygy-ýygydan ulanylýar.

  Şeýle hem doňuz, guş we suw önümçiliginde ösüşi ösdüriji hökmünde ulanyldy.Laboratoriýa haýwanlary bilen uzak möhletleýin gözleglerde esasy dermanlaryň we olaryň metabolitleriniň kanserogen we mutagen aýratynlyklaryny görkezendigi görkezildi.1993-nji ýylda nitB-de azyk haýwanlaryny öndürmekde nitrofuran dermanlary furaltadon, nitrofurantoin we nitrofurazon gadagan edildi we 1995-nji ýylda furazolidonyň ulanylmagy gadagan edildi.

  Elisa AOZ synag toplumy

  Pişik.A008-96 guýular

 • “HoneyGuard Tetracyclines” çalt synag toplumy

  “HoneyGuard Tetracyclines” çalt synag toplumy

  Tetrasiklin galyndylary adam saglygyna zäherli ýiti we dowamly täsir edýär, şeýle hem balyň netijeliligini we hilini peseldýär.Balyň ähli tebigy, peýdaly we arassa we ýaşyl keşbini goramakda ýöriteleşdik.

  Pişik.KB01009K-50T

 • Elisa AMOZ synag toplumy

  Elisa AMOZ synag toplumy

  Nitrofuran dermanlary furaltadon, nitrofurantoin we nitrofurazon 1993-nji ýylda theB-de azyk haýwanlaryny öndürmekde gadagan edilipdi we 1995-nji ýylda furazolidonyň ulanylmagy gadagan edilipdi. esasy dermanlar nitrofuran, sebäbi esasy dermanlar örän çalt metabolizlenýär we dokuma bagly nitrofuran metabolitleri uzak wagtlap saklanar, şonuň üçin metabolitler nitrofuranyň hyýanatçylykly ulanylmagyny ýüze çykarmakda maksat hökmünde ulanylýar.Furazolidon metaboliti (AMOZ), Furaltadon metaboliti (AMOZ), Nitrofurantoin metaboliti (AHD) we Nitrofurazon metaboliti (SEM).

  Pişik.KA00205H-96 Guýular

 • Pendimethalin galyndy synag toplumy

  Pendimethalin galyndy synag toplumy

  Pendimethalin täsiri, düwnük keseliniň iň öldüriji görnüşlerinden biri bolan aşgazan asty mäziniň döremek howpuny ep-esli ýokarlandyrýandygy görkezildi.GözlegHalkara düwnük JournalurnalyGerbisidiň ömrüniň birinji ýarymynda ýüz tutýanlaryň arasynda üç esse ýokarlanandygyny ýüze çykardy.

  Pişik.K.B05802K-20T

 • MilkGuard Aflatoxin M1 synag toplumy

  MilkGuard Aflatoxin M1 synag toplumy

  Mysaldaky Aflatoksin M1, synag zolagynyň membranasynda örtülen BSA baglanyşdyrylan antigen bilen antikor üçin bäsleşýär.Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.

   

   

 • MilkGuard Melamin çalt synag toplumy

  MilkGuard Melamin çalt synag toplumy

  Melamin, ýelim, kagyz önümleri, dokma önümleri, aşhana gap-gaçlary we ş.m. öndürmek üçin melamin rezinlerini öndürmek üçin çig mal bolup durýar, ýöne käbir adamlar belok düzümini barlanda azot derejesini ýokarlandyrmak üçin süýt önümlerine melamin goşýarlar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3