önüm

 • Aflatoksin B1-iň Elisa synag toplumy

  Aflatoksin B1-iň Elisa synag toplumy

  Aflatoksinleriň köp mukdary ýiti zäherlenmä (aflatoksikoz) sebäp bolýar, bu adatça bagryň zeperlenmegi bilen durmuş üçin howply bolup biler.

  Aflatoksin B1, Aspergillus flavus we A. parazitik tarapyndan öndürilen aflatoksindir.Örän güýçli kanserogen.Bu kanserogen güýji, syçanlar we maýmynlar ýaly görnüşlere görä üýtgeýär, beýlekilerden has duýgur görünýär.Aflatoksin B1, nohut, pagta nahary, mekgejöwen we beýleki däneler ýaly dürli iýmitlerde köp hapalanýar;şeýle hem haýwan iýmleri.Aflatoksin B1 iň zäherli aflatoksin hasaplanýar we adamda gepatosellüler karsinomada (HCC) ýokary derejede täsir edýär.Iýmitlerde aflatoksin B1 hapalanmagyny barlamak üçin inçe gatlakly hromatografiýa (TLC), ýokary öndürijilikli suwuk hromatografiýa (HPLC), köpçülik spektrometri we ferment bilen baglanyşykly immunosorbent barlagy (ELISA) ýaly birnäçe nusga alma we seljeriş usullary ulanyldy. .Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) hasabatyna görä, dünýäde iň ýokary çydamly aflatoksin B1 iýmitde 1–20 μg / kg, 2003-nji ýylda bolsa iýmit mallarynda 5–50 μg / kg aralygyndadygy habar berildi.

 • Ochratoksin A-nyň Elisa synag toplumy

  Ochratoksin A-nyň Elisa synag toplumy

  Ochratoksinler Aspergillusyň (esasanam A) öndürýän mikotoksinler toparydyr.Ochratoksin A däne, kofe, guradylan miwe we gyzyl çakyr ýaly harytlarda ýüze çykýar.Adamyň kanserogeni hasaplanýar we haýwanlaryň etinde toplanyp bilýändigi üçin aýratyn gyzyklanma döredýär.Şeýlelik bilen et we et önümleri bu toksin bilen hapalanmagy mümkin.Düwürtik arkaly ochratoksinlere sezewar bolmak süýdemdirijileriň böwreklerine ýiti zäherlenme döredip biler we kanserogen bolup biler.

 • MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

  MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

  Süýtdäki AR-lar soňky ýyllarda esasy aladalaryň biri boldy. Kwinbon MilkGuard synaglary arzan, çalt we ýerine ýetirmek aňsat.

 • MilkGuard 3 BTS Combo synag toplumynda
 • Furazolidon metabolitiniň (AOZ) mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy.

  Furazolidon metabolitiniň (AOZ) mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy.

  Bu ELISA toplumy, gytaklaýyn bäsdeşlik ferment immunoassaý prinsipi esasynda AOZ-ny ýüze çykarmak üçin döredildi.Mikrotiter guýulary BSA bilen baglanyşykly antigen bilen örtülendir.Mysal üçin AOZ, goşulan antikor üçin mikrotiter plastinkasynda örtülen antigen bilen bäsleşýär.Ferment konýugaty goşulandan soň, hromogen substrat ulanylýar we signal spektrofotometr bilen ölçelýär.Siňdiriş, nusgadaky AOZ konsentrasiýasyna ters proporsionaldyr.

 • Tilosiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Tilosiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Tylosin, esasan antibakterial we mikoplazma hökmünde ulanylýan makrolid antibiotikdir.Gaty MRL döredilmedi, sebäbi bu derman käbir toparlarda çynlakaý täsir edip biler.

  Bu toplum, ELISA tehnologiýasyna esaslanýan täze önüm, umumy gural derňewi bilen deňeşdirilende çalt, aňsat, takyk we duýgur we bir amalda bary-ýogy 1,5 sagat wagt gerek, bu iş ýalňyşlygyny we iş güýjüni ep-esli azaldyp biler.

 • Flumekiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Flumekiniň mukdar taýdan derňewi üçin bäsdeş ferment immunoassaý toplumy

  Flumequin, giň spektri, ýokary netijeliligi, pes zäherliligi we dokumalaryň aralaşmagy üçin kliniki weterinariýa we suw önümlerinde örän möhüm ýokançlyga garşy ulanylýan kwinolon antibakterial agzasydyr.Şeýle hem kesel bejergisi, öňüni almak we ösüşi ösdürmek üçin ulanylýar.Neşe garşylygyna we potensial kanserogenlige sebäp bolup biljekdigi sebäpli, haýwan dokumasynyň içinde theB, Japanaponiýada bellenildi (ýokary çäk theB-de 100ppb).

  Häzirki wagtda spektroflorometr, ELISA we HPLC flýukiniň galyndysyny kesgitlemegiň esasy usullarydyr we ELISA ýokary duýgurlyk we aňsat işlemek üçin adaty usuldyr.

 • Pendimethalin galyndy synag toplumy

  Pendimethalin galyndy synag toplumy

  Pendimethalin täsiri, düwnük keseliniň iň öldüriji görnüşlerinden biri bolan aşgazan asty mäziniň döremek howpuny ep-esli ýokarlandyrýandygy görkezildi.Halkara düwnük Journalurnalynda çap edilen gözleg, gerbisidiň ömrüniň birinji ýarymynda ýüz tutýanlaryň arasynda üç esse ýokarlanandygyny ýüze çykardy.Pendimethalin galyndy synag toplumy pişigi.KB05802K-20T Bu toplum temmäki ýapragyndaky pendimethalin galyndysyny çalt hil taýdan derňemek üçin ulanylýar.Täze temmäki ýapragy: karbendazim: 5mg / kg (p ...
 • MilkGuard 3 BTS Combo synag toplumynda

  MilkGuard 3 BTS Combo synag toplumynda

  Süýtdäki AR-lar soňky ýyllarda esasy aladalaryň biri boldy.Kwinbon MilkGuard synaglary arzan, çalt we ýerine ýetirmek aňsat.Pişik.KB02129Y-96T Bu toplum, çig süýt nusgasyndaky β-laktamlary, sulfanamidleri we tetrasiklinleri çalt hil taýdan derňemek üçin ulanylýar.Beta-laktam we Tetrasiklin antibiotikleri süýt mallarynda bakterial ýokançlyklary bejermek, şeýle hem ösüşi ýokarlandyrmak we köpçülikleýin profilaktiki bejermek üçin ulanylýan antibiotiklerdir.Emma antibiotikleri ulanmak ...
 • MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

  MilkGuard 2 BT Combo synag toplumynda

  Bu toplum antikor-antigeniň we immunohromatografiýanyň aýratyn reaksiýasyna esaslanýar.Mysaldaky β-laktamlar we tetrasiklin antibiotikleri synag zolagynyň membranasynda örtülen antigen bilen antikor üçin bäsleşýär.Soňra reňk reaksiýasyndan soň netijäni synlamak bolýar.Synag zolagyny şol bir wagtyň özünde ýüze çykarmak üçin kolloid altyn analizatory bilen deňeşdirip bolýar we synag synag maglumatlaryny alyp bolýar.Maglumatlaryň derňewinden soň iň soňky synag netijesi alynar.

   

 • Izoprokarbyň galyndysyny kesgitlemek synag kartasy

  Izoprokarbyň galyndysyny kesgitlemek synag kartasy

  Isoprocarb üçin pestisid aýratynlyklary, şol sanda tassyklamalar, daşky gurşawyň ykbaly, eko-zäherlilik we adam saglygy meseleleri.

 • “HoneyGuard Tetracyclines” synag toplumy

  “HoneyGuard Tetracyclines” synag toplumy

  Tetrasiklin galyndylary adam saglygyna zäherli ýiti we dowamly täsir edýär, şeýle hem balyň netijeliligini we hilini peseldýär.Balyň ähli tebigy, peýdaly we arassa we ýaşyl keşbini goramakda ýöriteleşdik.