önüm

Pendimethalin galyndy synag toplumy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pendimethalin täsiri, düwnük keseliniň iň öldüriji görnüşlerinden biri bolan aşgazan asty mäziniň döremek howpuny ep-esli ýokarlandyrýandygy görkezildi.Halkara düwnük Journalurnalynda çap edilen gözleg, gerbisidiň ömrüniň birinji ýarymynda ýüz tutýanlaryň arasynda üç esse ýokarlanandygyny ýüze çykardy.

Pendimethalin galyndy synag toplumy

Pişik.KB05802K-20T
Takmynan
Bu toplum temmäki ýapragyndaky pendimethalin galyndysyny çalt hil taýdan derňemek üçin ulanylýar.
Täze temmäki ýapragy: karbendazim: 5mg / kg (ppm)
Gury temmäki ýapragy: karbendazim: 5mg / kg (ppm)
Bu toplum bäsleşige ukyply gytaklaýyn immunohromatografiýa tehnologiýasyna esaslanýar, onda pendimethalin synag çyzygynyň reňkiniň üýtgemegine sebäp bolmak üçin synag setirinde ele salnan p endimetalin kuplin gantigenli antikorly kolloid altyn üçin bäsleşýär.T çyzygyň reňki, C setirinden has çuň ýa-da meňzeş, nusgadaky p endimetaliniň toplumyň LOD-dan azdygyny görkezýär.T çyzygyň reňki C setirinden has gowşak ýa-da T çyzygynyň reňki ýok, bu nusgadaky p endimetaliniň toplumyň LOD-dan ýokarydygyny görkezýär.P endimethalin barmy ýa-da ýok, C setirinde synagyň dogrudygyny görkezmek üçin elmydama reňk bolar.

Netijeler
Ativearamaz (-): T çyzygy we C çyzygy ikisi hem gyzyl, T çyzygyň reňki C setirinden has çuň ýa-da meňzeş, nusgadaky karbendazimiň toplumyň LOD-dan pesdigini görkezýär.
Oňyn (+): C çyzygy gyzyl, T çyzygynyň reňki C setirinden has gowşak ýa-da T çyzygy reňksiz, bu nusgadaky pendimethalin toplumyň LOD-dan ýokarydygyny görkezýär.
Nädogry: C setiriň reňki ýok, bu zolaklaryň nädogrydygyny görkezýär.Bu ýagdaýda görkezmeleri täzeden okaň we analizi täze zolak bilen täzeden ulanyň.

Saklamak
4-30 cool salkyn garaňky ýerde, doňmaň.Kitap 12 aýdan güýje girer.Bukjanyň belgisi we möhleti gutarýar.

Çalt synag zolagy-4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň