habarlar

28-nji iýulda Hytaýda hususy kärhanalaryň ylym we tehnologiýany ösdürmek assosiasiýasy Pekinde "Hususy ylym we tehnologiýany ösdürmäge goşant goşmak baýragy" gowşurylyş dabarasyny geçirdi we "In Engineeringenerçilik ösüşi we Pekin Kwinbon doly awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý analizatorynyň ulanylyşy" gazanyldy. "Hytaýyň hususy ylym we tehnologiýa ösüşi goşant goşýan ylym we tehnologiýa ösüşi baýragyny aldy.

Baýrakly awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý analizatory, Pekin Kwinbon tarapyndan innowasiýa tarapyndan döredilen akylly onlaýn kesgitleýiş guralydyr we bu esasy milli ylmy gurallary ösdürmek üçin ýörite ylmy gözlegdir.Gural pes ýagtylygy kesgitlemek tehnologiýasyny, magnit baýlaşdyryş we aýralyk tehnologiýasyny we ş.m. birleşdirýär we ýokary geçiş, ýokary duýgurlyk we doly awtomatiki kesgitlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Çylşyrymly işlemek, uzak kesgitlemek wagty we pes takyklyk ýaly adaty ýüze çykaryş tehnologiýasynyň meselelerini netijeli çözüp biler.Bu özboluşly, innowasiýa we tehnologiki taýdan ösen täze nesil, akyl howpsuzlygyny çalt kesgitlemek gurallary.

气相 色谱 仪 Agilent 7820A

"Hususy kärhana ylym we tehnologiýany ösdürmäge goşant baýragy" (Milli ylym baýragy jemgyýeti şahadatnamasy 00 0080) Ylym we tehnologiýa ministrliginiň we Milli ylym we tehnologiýa baýragy iş edarasynyň tassyklamagy bilen döredildi.Senagat tehnologiki innowasiýalarynda ajaýyp üstünlikleri gazanmakda ylmy we tehnologiki işgärleriň görnükli goşantlary, indi milli hususy ylym we tehnologiýa kärhanalary üçin möhüm baýraga öwrülýär.

Şu ýyl ilkinji 10 baýrak alanlaryň biri hökmünde Pekin Kwinbonyň bu üstünligi R&D we innowasiýa güýjüni doly görkezýär.

Baýraklar

Uzak wagt bäri Pekin Kwinbon ylmy we tehnologiki innowasiýalara, platforma gurluşygyna, senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygyna we ş.m. uly ähmiýete eýe bolup, milli we ýerli bilelikdäki in engineeringenerçilik merkezleri we doktorlykdan soňky ylmy gözleg merkezleri bar.Tehnologiýany kämilleşdirmek.Şol bir wagtyň özünde, intellektual eýeçilik hukugy arkaly innowasiýany we özgertmeleri ösdürmek üçin doly intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy döredildi.Qinbang şu wagta çenli 200-den gowrak ygtyýarly oýlap tapyş patentini toplady we synag pudagynda iň innowasiýa kompaniýalarynyň birine öwrüldi.

 


Iş wagty: Awgust-08-2022