önüm

Floroquinolones üçin MilkGuard çalt synag toplumy

Gysga düşündiriş:

Ftorokinolonlaryň giňden ulanylmagy bilen bakteriýalara garşylyk we oňaýsyz täsirler hem birin-birin ýüze çykdy.Temafloksasin ýaly täze satylan florokinolonlar, allergiýa, gan akma we böwrek ýetmezçiligi ýaly ýaramaz täsirler sebäpli 1992-nji ýylda Angliýada işe girizilenden 15 hepde soň bes edildi.Şonuň üçin ýagyň erginligi näçe ýokary bolsa we ýarym ömri uzak bolsa, şonça-da gowy, farmakokinetika we kliniki artykmaçlyklar we kemçilikler hemmetaraplaýyn göz öňünde tutulmalydyr.


 • Pişik:KB00410Y
 • LOD:6-30 PPB
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kwinolonlar, 4 kwinolon ýadrosyny öz içine alýan himiki taýdan sintez edilen antibakterial dermanlaryň bir toparydyr.Olar maldarçylykda, suw hojalygynda we beýleki suw hojalygynda giňden ulanylýar.Kwinolonlar we gentamisin ýokary täsirli we giň spektrli antibakterial dermanlardyr.Gram-negatiw we gram-pozitiw bakteriýalara ep-esli antibiotik täsir edýär we Hytaýda oba hojalygynda giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, kwinolonlar kanserogenlige we genotoksiklige eýe bolup, şol bir wagtyň özünde bakteriýalary aňsatlyk bilen çydamly edýär.Şonuň üçin kwinolon galyndylary meselesi has köp ünsi özüne çekdi.ABŞ FDA 2005-nji ýylda guşlarda bakterial ýokançlyklary bejermek üçin ulanylýan antibakterial derman bolan enrofloksasiniň satylmagyny we ulanylmagyny gadagan etjekdigini mälim etdi.Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba hojalygy Guramasy / Bütindünýä Saglyk Guramasynyň Iýmit goşundylary boýunça bilermenler bilelikdäki komiteti we Europeanewropa Bileleşigi haýwan dokumalarynda dürli kwinolonlar üçin iň ýokary galyndy çäklerini kesgitledi.

  Goýmalar

  Bu toplum çig süýtde we pasterizasiýa edilen süýtdäki florokinolonlary çalt hil taýdan derňemek üçin ulanylýar.

  Ectionüze çykarmak çägi (LOD)

  FQNS

  MRL (sah.)

  LOD (sah.)

  Danofloksasin

  30

  18-20

  Pefloksasin

  -

  6-8

  Flumequine

  50

  10-12

  Norfloksasin

  -

  6-8

  Ofloksasin

  -

  7-8

  Enoksasin

  -

  10-12

  Oksolin kislotasy

  -

  20-30

  Enrofloksasin

  100

  7-9

  Ciprofloksasin

  -

  6-8

  Sarafloksasin

  -

  7-9

  Difloksasin

  -

  7-9

  Marbofloksasin

  -

  6-8

  lomefloksasin

  -

  7-9

  Netijeler

  Zolakda 2 setir bar,Dolandyryş çyzygy, Synag setirihökmünde gysga ulanylýar “C","T".Synag netijeleri bu setirleriň reňkine bagly bolar.Aşakdaky diagramma netijäni kesgitlemegi beýan edýär.

  Ativearamaz(-):T setirweC setirikisi hem gyzyl, T çyzygyň reňki C setirinden has güýçli ýa-da meňzeş, nusgadaky degişli galyndy toplumyň LOD-dan azdygyny görkezýär.

  Oňyn(+):C setirgyzyl, reňkT setirejizdirC setir, nusgadaky degişli galyndy toplumyň LOD-dan ýokarydygyny görkezýär.

  Nädogry: C setirzolaklaryň nädogrydygyny görkezýän reňki ýok.Bu ýagdaýda görkezmeleri täzeden okaň we analizi täze zolak bilen täzeden ulanyň.

  Bellik: Zolagyň netijesini ýazga almaly bolsa, haýyş edýärin "Absorbent padzolagy gutar we guradyň, soňra faýl görnüşinde saklaň.

  Aflatoksin M1 synag netijeleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň