habarlar

2021-nji ýylda, çaga süýdüniň süýdüniň süýdüni import etmek, yzygiderli ikinji ýyl pese gaçmak bilen deňeşdirilende 22,1% azalýar.Öý bäbekleriniň formula poroşoklarynyň hilini we howpsuzlygyny sarp edijileriň ykrar etmegi artýar.

2021-nji ýylyň mart aýyndan bäri Milli Saglyk we Lukmançylyk KomissiýasyÇaga formulasy üçin milli iýmit howpsuzlygy standarty, Garry bäbek formulasy üçin milli iýmit howpsuzlygy standartyweÇaga formulasy üçin milli iýmit howpsuzlygy standarty.Adaty süýt poroşokynyň täze milli ülňüsi bilen, çaga formulasy pudagy hem hilini ýokarlandyrmagyň täze tapgyrynda.
süýt üçin çalt synag zolagy
"Standartlar pudagyň ösüşine ýol açar. Täze ülňüleriň girizilmegi, ýurduň çaga formulasy pudagynyň ýokary hilli ösmegine kömek eder."Hytaýyň Sosial Ylymlar akademiýasynyň Oba Ösüş Barlag Institutynyň Senagat Ykdysadyýet Ofisiniň müdiri we Milli Süýt Senagaty Tehnologiýa Ulgamynyň Senagat Ykdysadyýet Ofisiniň müdiri Liu Çangquan täze standartyň ösüş we ösüş aýratynlyklaryny doly göz öňünde tutýandygyny seljerdi meniň ýurdumdaky bäbekler we ýaş çagalar, beloklaryň, uglewodlaryň, mikroelementleriň we goşmaça maddalaryň has anyk we has berk düzgünleri çykardy, önümleriň bäbekleriň we ýaş çagalaryň ýaşyna görä has dogry iýmit elementlerini üpjün etmegini talap edýär."Bu ülňüleriň kabul edilmegi, hytaýly bäbekleriň we ýaş çagalaryň ösmegine we iýmitlenişine has ygtybarly we has ygtybarly çaga formulasynyň öndürilmegini kepillendirmekde we ösdürmekde möhüm rol oýnar."

Soňky ýyllarda çaga formulasy pudagyna döwletiň gözegçiligi yzygiderli ýokarlandy we meniň ýurdumda çaga formulasynyň hili ep-esli ýokarlandy we ýokary derejede saklandy.Bazary kadalaşdyrmak boýunça döwlet administrasiýasynyň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda meniň ýurdumda çaga süýtli süýt tozynyň nusgalarynyň geçiş derejesi 99,89%, 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 99,95% boldy.

Gaty gözegçilik we tötänleýin gözleg ulgamy, meniň ýurdumda bäbek formulasy pudrasynyň hilini ýokarlandyrmak we goldamak üçin düýpli kepillik berdi. "Liu Çangquan, bir tarapdan, çaga formulasy poroşoklarynyň hil gurluşygynyň netijeliliginiň, meniň ýurdumda çaga formulasy poroşokynyň döredilmeginden peýdalanandygyny aýtdy.Beýleki tarapdan, süýt çeşmesiniň hiliniň gowulaşmagy çaga formulasynyň poroşokynyň hili we howpsuzlygy üçin esas döretdi.2020-nji ýylda meniň ýurdumda çig täze süýdüň nusgalyk barlagynyň geçiş derejesi 99,8% -e ýeter we dürli möhüm gözegçilik we gadagan goşundylary synagdan geçirmegiň synag derejesi ýylyň dowamynda 100% galar.Milli süýt maldarçylyk ulgamynyň gözegçilik öri meýdan maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylda gözegçilik edilýän öri meýdanlarynyň täze süýdündäki somatik öýjükleriň sany we bakteriýalaryň sany 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilende degişlilikde 25.5% we 73.3% peseler we hil derejesi has ýokary milli standart.
süýt synag zolagy
Çaga formula poroşoklary üçin täze milli ülňüler durmuşa geçirilenden soň, käbir çaga formula poroşok kompaniýalary täze önümler üçin çig we kömekçi materiallary saýlap, täze formulalary we innowasion gözlegleri we ösüşleri, önümçilik proseslerini we tehnologiýalaryny sazlap başladylar. we gözleg mümkinçilikleri ýaly esasy işleri hasam kämilleşdirmeli.

Habarçy bäbek formulasy üçin täze milli standartyň, çaga formulasy öndürijileri üçin iki ýyllyk geçiş döwrüniň saklanjakdygyny anyk kesgitleýändigini aýtdy.Bu döwürde bäbek formula kompaniýalary mümkin boldugyça gysga wagtda täze milli standartlara laýyklykda öndürmeli we degişli gözegçilik edaralary täze milli standartyň önümleri boýunça barlaglar we barlaglar geçirer.Bu, şeýle hem, çaga formulasy tozy üçin täze milli standartyň durmuşa geçirilmegi, çaga formula pudrasynyň innowasiýa esaslanmagyna, marka ýolbaşçylygyny güýçlendirmegine, süýt tozy öndürijilerine önüm formulalaryny optimizirlemegine we önümçilik tehnologiýasynda batyrgaý täzeliklere ýol açjakdygyny aňladýar, tehniki enjamlar we hil dolandyryşy..
süýt antibiotikleri barlamak
Hytaýly bäbek formula öndürijileri täze standarty hil we howpsuzlygy dolandyryş ulgamlarynyň gurluşygyny has-da güýçlendirmek we şol bir wagtyň özünde bäbekleriň iýmitlenmegi we hytaýly bäbekleriň iýmit zerurlyklaryna has laýyk gelýän önümleriň täzelenişi baradaky ylmy gözlegleri güýçlendirmek üçin pursat hökmünde kabul etmeli. ýaş çagalar, maşgalalaryň köpüsine has ýokumly we has gowy iýmitlenmek üçin.Ygtybarly we has tygşytly ýokary hilli çaga formula önümleri.


Iş wagty: 18-2022-nji aprel