தயாரிப்பு

 • AOZ இன் எலிசா டெஸ்ட் கிட்

  AOZ இன் எலிசா டெஸ்ட் கிட்

  நைட்ரோஃபுரான்கள் செயற்கையான பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆகும், அவை அதன் சிறந்த பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் பார்மகோகினெடிக் பண்புகளுக்காக விலங்கு உற்பத்தியில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

  அவை பன்றி, கோழி மற்றும் நீர்வாழ் உற்பத்தியில் வளர்ச்சி ஊக்கிகளாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன.ஆய்வக விலங்குகளுடனான நீண்ட கால ஆய்வுகளில், தாய் மருந்துகள் மற்றும் அவற்றின் வளர்சிதை மாற்றங்கள் புற்றுநோய் மற்றும் பிறழ்வு பண்புகளைக் காட்டியுள்ளன.நைட்ரோஃபுரான் மருந்துகளான ஃபுரால்டடோன், நைட்ரோஃபுரான்டோயின் மற்றும் நைட்ரோஃபுரசோன் ஆகியவை 1993 இல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உணவு விலங்கு உற்பத்தியில் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டது, மேலும் ஃபுராசோலிடோனின் பயன்பாடு 1995 இல் தடைசெய்யப்பட்டது.

  AOZ இன் எலிசா டெஸ்ட் கிட்

  பூனை.A008-96 கிணறுகள்