Nyheter

De farmakologiska och toxikologiska egenskaperna hos furazolidon har kortfattats granskats.Bland de viktigaste farmakologiska effekterna av furazolidon är hämningen av mono- och diaminoxidasaktiviteter, som verkar bero, åtminstone hos vissa arter, på närvaron av tarmfloran.Läkemedlet tycks också störa användningen av tiamin, vilket förmodligen är avgörande för produktionen av anorexi och förlust av kroppsvikt hos de behandlade djuren.Furazolidon är känt för att inducera ett tillstånd av kardiomyopati hos kalkoner, vilket skulle kunna användas som en modell för att studera alfa 1-antitrypsinbrist hos människa.Läkemedlet är mest giftigt för idisslare.De toxiska tecknen som observerades var av nervös karaktär.Experiment pågår i detta laboratorium för att försöka förklara den eller de mekanismer genom vilka denna toxicitet orsakas.Det är osäkert om användningen av furazolidon i den rekommenderade terapeutiska dosen skulle resultera i läkemedelsrester i vävnader hos behandlade djur.Detta är en fråga av folkhälsovikt eftersom läkemedlet har visat sig ha en cancerframkallande aktivitet.Det är viktigt att en enkel och pålitlig metod för identifiering och uppskattning av furazolidonrester utarbetas.Mer arbete behövs för att klarlägga verkningssätt och biokemiska effekter som orsakas av läkemedlet i både värden och de smittsamma organismerna.

VCG41N1126701092


Posttid: 2021-10-08