habarlar

Furazolidonyň farmakologiki we toksikologiki aýratynlyklary gysgaça gözden geçirildi.Furazolidonyň iň möhüm farmakologiki hereketleriniň arasynda, iň bolmanda käbir görnüşlerde içegäniň ösümlik dünýäsine bagly bolup görünýän mono we diametr oksidaz işjeňliginiň gadagan edilmegi bar.Şeýle hem bu derman, anoreksiýanyň öndürilmeginde we bejerilen haýwanlaryň beden agramynyň peselmeginde möhüm ähmiýete eýe bolan tiaminiň ulanylmagyna päsgel berýän ýaly.Furazolidon, adamda alfa 1-antitripsin ýetmezçiligini öwrenmek üçin nusga hökmünde ulanylyp bilinýän hindi towuklarynda kardiomiopatiýanyň ýagdaýyny döredýär.Derman garynjalar üçin iň zäherlidir.Syn edilen zäherli alamatlar nerw häsiýetlidi.Bu laboratoriýada bu zäherliligiň ýüze çykarylýan mehanizmini düşündirmek üçin synaglar dowam edýär.Maslahat berilýän bejeriş dozasynda furazolidonyň ulanylmagy bejerilen haýwanlaryň dokumalarynda neşe galyndylaryna sebäp bolup biljekdigi belli däl.Bu, ilatyň saglygy üçin möhüm mesele, sebäbi dermanyň kanserogen işjeňligi bar.Furazolidonyň galyndylaryny kesgitlemegiň we baha bermegiň ýönekeý we ygtybarly usulynyň işlenip düzülmegi möhümdir.Derman kabul edijide we ýokanç organizmlerde ýüze çykýan hereket tertibini we biohimiki täsirleri düşündirmek üçin has köp iş gerek.

VCG41N1126701092


Iş wagty: Oktýabr-08-2021