habarlar

Yssy, çygly ýa-da başga şertlerde iýmit çyglylyga ýykgyn edýär.Esasy günäkär galypdyr.Görýän galyndy bölegimiz, aslynda galybyň miseliumynyň doly ösen we emele gelen bölegi bolup, bu "kämillik" netijesidir.Galyndy iýmitiň töwereginde bolsa görünmeýän galyndylar köp boldy.Galyndy iýmitde ýaýramagyny dowam etdirer, ýaýramagynyň gerimi iýmitiň suw düzümi we çyglylygyň agyrlygy bilen baglanyşyklydyr.Galyndy iýmit iýmek adam bedenine uly zyýan ýetirer.
Galyndy kömelekleriň bir görnüşidir.Galyp tarapyndan öndürilen toksine mikotoksin diýilýär.Ochratoxin A Aspergillus we Penisillium tarapyndan öndürilýär.Aspergillusyň 7 görnüşiniň we Penisiliniň 6 görnüşiniň ochratoksin A öndürip biljekdigi, ýöne esasan arassa Penisillium wiridi, ochratoksin we Aspergillus niger tarapyndan öndürilýändigi anyklandy.
Toksin esasan süle, arpa, bugdaý, mekgejöwen we haýwan iýmiti ýaly däneli önümleri hapalaýar.
Esasan haýwanlaryň we adamlaryň bagryna we böwregine zeper ýetirýär.Toksinleriň köpüsi haýwanlarda içege mukozasynyň çişmegine we nekrozyna sebäp bolup biler, şeýle hem ýokary kanserogen, teratogen we mutagen täsirlerine eýe.
GB 2761-2017 iýmitdäki mikotoksinleriň milli iýmit howpsuzlygy standart çäkleri, dänelerde, noýbalarda we önümlerde ochratoksin A-nyň rugsat berilýän mukdarynyň 5 μ g / kg than-dan ýokary bolmaly däldigini kesgitleýär.
GB 13078-2017 iýmit gigiýenasynyň standarty iýmitdäki okratoksin A-nyň rugsat berilýän mukdarynyň 100 μ g / kg-dan ýokary bolmaly däldigini kesgitleýär
GB 5009.96-2016 azyk howpsuzlygy milli standarty Iýmitdäki ochratoksin A-ny kesgitlemek
GB / T 30957-2014 iýmit immunoaffin sütünini arassalamak HPLC usulynda we ş.m. ochratoksin A-ny kesgitlemek.https://www.kwinbonbio.com/products/?industries=2

Ochratoksiniň hapalanmagyna nädip gözegçilik etmeli? Iýmitdäki ochratoksiniň hapalanmagynyň sebäbi
Ochratoksin A tebigatda giňden ýaýrandygy sebäpli däne, guradylan miweler, üzüm we çakyr, kofe, kakao we şokolad, hytaý ösümlik dermanlary, tagam, konserwirlenen iýmit, ýag, zeýtun, noýba önümleri, piwo, çaý we köp ekinler we iýmitler. beýleki ekinler we iýmitler ochratoksin A. bilen hapalanyp biler. Ochratoksin A-nyň haýwan iýmitindäki hapalanmagy hem örän çynlakaýdyr.Iýmit Europeewropa ýaly haýwan iýmitiniň esasy düzüm bölegi bolan ýurtlarda, ochratoksin A bilen hapalanan iýmit iýmitleri, ochratoksin A-nyň wivo ýygnanmagyna sebäp bolýar.Ochratoksin A haýwanlarda örän durnukly we aňsat metabolizlenmeýär we peselmeýär, haýwan iýmiti, esasanam böwrek, bagyr, myşsa we doňuzlaryň gany, Ochratoxin A köplenç süýt we süýt önümlerinde ýüze çykýar.Adamlar ochratoksin A bilen hapalanan ekinleri we haýwan dokumalaryny iýmek arkaly ochratoksin A bilen habarlaşýarlar we ochratoksin A. tarapyndan zyýan çekýärler Ochratoksin dünýäde hapalanmak matrisasynda iň köp öwrenilen we öwrenilen däneler (bugdaý, arpa, mekgejöwen, tüwi we ş.m.) we ş.m. kofe, çakyr, piwo, tagam we ş.m.

Laboratoriýa
Azyk fabrigi tarapyndan aşakdaky çäreleri görüp bolar
1. Saglyk we howpsuzlygyň iýmit çig malyny berk saýlaň we haýwan ösümlikleriniň çig mallarynyň her görnüşi galyndy bilen hapalanýar we hil üýtgemegine öwrülýär.Şeýle hem ýygnamak we saklamak wagtynda çig malyň ýokaşmagy mümkindir.
2. Önümçilik prosesiniň saglygy goramagyny güýçlendirmek üçin önümçilikde ulanylýan gurallar, gaplar, dolanyşyk ulaglary, iş platformalary we ş.m. öz wagtynda dezinfeksiýa edilmeýär we iýmit bilen göni aragatnaşyk saklanmaýar, netijede bakteriýalaryň ikinji derejeli ýokaşmagyna sebäp bolýar.
3. Işgärleriň şahsy arassaçylygyna üns beriň.Işgärleri, iş eşiklerini we aýakgaplaryny dezinfeksiýa etmek doly däl bolany sebäpli, şahsy eşikler bilen nädogry arassalanmak ýa-da garyşmak sebäpli, haç hapalanandan soň, bakteriýalar önümçilik ussahanasyna we daş-töweregindäki işgärleriň üsti bilen daş-töweregini hapalaýar. ussahanasy
4. Seminar we gurallar yzygiderli arassalanýar we sterilizasiýa edilýär.Ussahanalary we gurallary yzygiderli arassalamak, köp kärhananyň gazanyp bilmeýän galyndy köpeltmeginiň öňüni almak üçin möhüm bölekdir.


Iş wagty: Iýul-21-2021