ਖਬਰਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੁਕਤ ਹੈ।ਪਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ, ਗਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਊ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਖਬਰ4

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਦੇ ਟੈਂਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਟੈਂਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਲੋਡ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੋਲਡ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਬਰ3

ਅਸੀਂ, ਕਵਿਨਬੋਨ ਵਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ-ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਫਰਵਰੀ-06-2021