habarlar

Näme üçin süýtde antibiotikleri barlamaly?

Häzirki wagtda köp adam mallarda antibiotik ulanylmagy we azyk üpjünçiligi barada alada edýär.Süýt öndürijileriniň süýdüňiziň howpsuz we antibiotik ýokdugyna göz ýetirýändiklerini bilmek möhümdir.Emma, ​​edil adamlar ýaly sygyrlar käwagt kesel bolýar we derman gerek.Antibiotikler köp fermalarda sygyr ýokaşanda we antibiotiklere mätäç bolanda ýokançlyklary bejermek üçin ulanylýar, weterinar lukmany sygyryň ýüze çykýan görnüşi üçin dogry dermanlary belleýär.Soňra antibiotikler sygyryň gowulaşmagy üçin zerur bolan ýagdaýynda berilýär.Infectionsokançlyklar üçin antibiotik bejergisi bolan sygyrlaryň süýdünde antibiotik galyndylary bolup biler

habarlar4

Süýtdäki antibiotik galyndylaryna gözegçilik etmek çemeleşmesi köptaraplydyr.Esasy gözegçilik fermada bolup, antibiotikleriň dogry reseptleri we kabul edilmegi we çykaryş döwürlerine seresaplylyk bilen başlaýar.Gysgaça aýdylanda, süýt öndürijiler bejergi alýan ýa-da çykarylýan döwürde haýwanlardan süýdüň iýmit zynjyryna girmezligini üpjün etmeli.Esasy gözegçilikler, azyk kärhanalary tarapyndan üpjünçilik zynjyrynyň dürli nokatlarynda, şol sanda fermada-da antibiotikler üçin süýdüň barlanmagy bilen doldurylýar.

Bak süýdüniň ýük maşyny umumy antibiotik galyndylarynyň bardygyny barlaýar.Hususan-da, süýt fermadaky bakdan gaýtadan işleýän zawoda eltmek üçin tanker magistralyna iberilýär.Bak ýük maşynynyň sürüjisi, süýt ýük awtoulagyna guýulmazdan ozal her fermanyň süýdünden nusga alýar.Süýt gaýtadan işleýän zawodda düşürilmezden ozal her bir ýük antibiotik galyndylary üçin barlanýar.Süýt antibiotiklere hiç hili subutnama görkezmeýän bolsa, has gaýtadan işlemek üçin zawodyň baklaryna guýulýar.Süýt antibiotik synagyndan geçmese, süýdüň ähli ýük göterijisi taşlanýar we antibiotik galyndylarynyň çeşmesini tapmak üçin ferma nusgalary barlanýar.Oňyn antibiotik synagy bilen ferma garşy kadalaşdyryjy çäreler görülýär.

habarlar3

Kwinbonda biz bu aladalary bilýäris we biziň wezipämiz süýt we azyk önümçiliginde antibiotikleri ýüze çykarmak üçin barlag çözgütleri bilen azyk howpsuzlygyny ýokarlandyrmakdyr.Agrosenagat pudagynda ulanylýan köp sanly antibiotikleri ýüze çykarmak üçin synaglaryň iň giň toparyny hödürleýäris.


Iş wagty: Fewral-06-2021